SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB-STAGE
NWI-BB-STAGE
Bachelorstage Biologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB-STAGE
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. R.C. Bartfai
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Bekkering
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.M.A. Blijlevens
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. van den Bogaart
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De stage biedt je een eerste uitgebreide kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je voert het onderzoek uit onder de (dagelijkse) begeleiding van een onderzoeker.
 • Je maakt een eindverslag en geeft over je onderzoek een mondelinge presentatie. De stagebegeleider geeft, in samenspraak met een tweede beoordelaar, een eindoordeel over de stage. Daarbij worden de componenten praktisch werk, verslag en mondelinge presentatie afzonderlijk beoordeeld. 
 • Als je twijfelt tussen verschillende afdelingen voor wat betreft het lopen van een masterstage, dan kan de bachelorstage je helpen bij de oriëntatie op en keuze hiervan.
Inhoud

De Bachelorstage vormt de afsluitende "proeve van bekwaamheid" van het Bachelor programma. Tijdens de stage maak je kennis met het onderzoek op een afdeling van één van de onderzoeksinstituten die nauw verbonden zijn met het Onderwijsinstituut Biowetenschappen, of daartoe door de Examencommissie goedgekeurde andere afdelingen van de RU of UMCN. Je meldt je tijdig aan bij een afdeling naar keuze en wordt dan door de coördinator van die afdeling ingedeeld bij een onderzoek. Zie hier voor een overzicht van alle afdelingen waar een stage gevolgd kan worden.

Belangrijk: de Bachelorstage moet individueel worden uitgevoerd.

Tijdens de Bachelorstage wordt een onderzoeksexperiment uitgevoerd, dat bestaat uit de hierna genoemde onderdelen:

 1. Experimentele beschrijving
  De probleemstelling van het onderzoek is uitvoerig beschreven en ook enkele belangrijke referenties zijn geciteerd. Met behulp van deze gegevens, de bibliotheek, etc. zorg je ervoor, dat je de achtergrond, opzet en praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek begrijpt. Het gaat er vooral om dat je bij het praktisch werk niet alleen een voorschrift volgt, maar ook duidelijk beseft wat er op elk moment gaande is.
 2. Voorbespreking
  Voorafgaand aan je stage maak je samen met je begeleider een stageplanning. Hierin spreek je samen duidelijk af er van elkaar verwacht wordt en tot wanneer de stage duurt. Zo voorkom je dat je stage uitloopt. Wanneer je denkt een probleemstelling goed te begrijpen, bespreek je deze ook met je begeleider. De begeleider gaat na in hoeverre je de probleemstelling (en de verschillende handelingen die er in voorkomen) inderdaad begrijpt.
 3. Praktisch werk
  Dit is het belangrijkste gedeelte van het onderzoeksexperiment. Hier kom je in aanraking met biologisch materiaal, veel gebruikte technieken en apparatuur. Wat voor een gegeven experiment moet worden gedaan staat beschreven (eventueel met literatuurverwijzing). Hoe elke stap moet worden uitgewerkt is vaak niet tot in de details beschreven; dit leer je al doende. Je wordt hierbij geholpen door je begeleider. Je wordt geacht tijdens al het praktisch werk een labjournaal bij te houden. De richtlijnen voor het bijhouden van een labjournaal vind je onder deze link.
 4. Verslag
  De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een verslag. In het verslag geef je een inleiding (achtergrond en theorie), beschrijf je de gebruikte methodes en resultaten, en vergelijk je (waar mogelijk) de resultaten met die welke door anderen gevonden zijn (gebruik voor het verslag de richtlijnen die te vinden zijn achter deze link te vinden). Iedere student doet minstens één maal mondeling verslag over zijn/haar onderzoek tijdens een wekelijkse bijeenkomst van studenten en begeleiders. Als het naar de mening van de begeleiders niet goed ging, kan ook een tweede mondelinge presentatie verplicht worden gesteld.
 5. Nabespreking
  De begeleider bespreekt de componenten van de stage met je. Ten aanzien van het verslag worden zowel vorm als inhoud met je besproken. Op basis van deze bespreking wordt er van je verwacht dat je je verslag nog aanpast.
Bijzonderheden
Contactpersoon: stage-coördinator (secretariaat) van de betreffende afdeling.De stageperiode vindt voor de meeste studenten plaats aan het einde van het 3e studiejaar in kwartaal 4 (van april tot juli). In overleg met de afdeling mag de student over de stageperiode andere afspraken maken (bijvoorbeeld omdat hij eerst nog een ander onderdeel wil afronden).
De bachelorstage heeft een studielast van 12 ec (336 uren / 42 werkdagen). Een gedeelte van de vrije ruimte kan worden gebruikt om de stage uit te breiden.NB: met ingang van collegejaar 2016-2017 schrijf je je bij aanvang van je stage in voor het stagevak met de code NWI-BB-STAGE
Toetsinformatie
De beoordeling van de Bachelor stage omvat drie componenten: praktisch werk, verslag (de 'Bachelor thesis') en presentatie. Deze worden door de begeleider (eerste beoordelaar) elk met een cijfer beoordeeld. Daarnaast zal een tweede, onafhankelijke beoordelaar het verslag beoordelen. De tweede beoordelaar zal in principe de portfoliobegeleider van B2 en B3 zijn (tevens de begeleider van het Bachelor Essay; NWI-BB072C). Over type stages en type beoordelaars kun je de details lezen in het document "Procedure Bachelorstages" dat hier te vinden is. Als er na het lezen van dit document toch twijfel blijft bestaan over de eerste of tweede beoordelaar, neemt de student zelf contact op met de portfoliocoördinator Jeroen Kassenberg (J.Kassenberg@science.ru.nl).Voor de beoordeling zijn gestandaardiseerde beoordelingsformulieren beschikbaar. De administratieve afhandeling van het eindcijfer geschiedt met een testimonium (te verkrijgen bij de facultaire studentadministratie). Voor de beoordelingsprocedure wordt ook verwezen naar het document "Procedure Bachelorstage Biowetenschappen". Desgewesnt kan de student een kopie van de ondetekende beoordelingsformulieren krijgen.
Je eindcijfer wordt geregistreerd via een testimonium dat je bij de studentbalie kunt verkrijgen.
Voorkennis
Om aan de bachelorstage te mogen beginnen, moet je in het bezit zijn van je propedeutisch getuigschrift én daarnaast minimaal 60 ec aan postpropedeutische vakken gehaald hebben.Lees voorafgaand aan de stage het document 'Procedure Bachelorstages Biowetenschappen' dat hier te vinden is.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR

SluitenHelpPrint
Switch to English